Wat is Net Zero?

‘Net zero’ beschrijft hoe de uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten gecompenseerd wordt door koolstofneutrale alternatieven.

Het uiteindelijke doel is om de CO2-uitstoot wereldwijd helemaal tot nul te reduceren door over te schakelen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen.

Overheden wereldwijd hebben deze doelstellingen opgenomen in wetgevingsmaatregelen die een aantal verplichte doelen stellen.

Deze stap is doorslaggevend om klimaatverandering tegen te gaan en een duurzamere toekomst te verwezenlijken. 

Het noodklimaat komt neer op één getal, de hoeveelheid koolstof in onze dampkring.De factor die in grote mate de temperatuur op aarde bepaalt en de evolutie van dat ene getal is de duidelijkste manier om ons eigen verhaal in kaart te brengen.

Door de verbranding van fossiele brandstoffen, de vernietiging van de natuur, de manier waarop we de industrie, de bouw en het onderwijs benaderen, komt er in een ongekend tempo en op een ongekende schaal koolstof vrij in de dampkring.

Het is nu al vijf voor twaalf.Een sprookje over de slimste diersoort die ten onder gaat aan die al te menselijke eigenschap om het grotere geheel niet te zien door het najagen van kortetermijndoelen.

De mensen die het meest worden getroffen zijn geen denkbeeldige toekomstige generatie meer, maar wel de huidige jonge generaties.

Daarom.

Waarom Net Zero?

Hoe komen we daar?

Wij mensen zijn de grootste probleemoplossers die ooit op aarde hebben rondgelopen. We moeten nu miljarden tonnen koolstof uit de lucht terugwinnen en de opwarming van de aarde beperken tot maximaal 1,5°C in 2050.

Het is essentieel dat er een nieuwe industriële revolutie komt, aangedreven door miljoenen duurzame innovaties. De natuur is onze belangrijkste bondgenoot. Angst mag onze drijfveer niet zijn, maar hoop.

We zullen 60% meer energie nodig hebben om onze huizen af te koelen.Water is 30% efficiënter dan gas voor de overdracht van energie.

Vertrouw op de Jaga climate designers om je te begeleiden.

Technology driven by

Maximum binnencomfort, minimum CO2-uitstoot

Net Zero-acties en -initiatieven uit verschillende landen en gebieden:

De Europese Green Deal - Europese Unie

Ambitieus plan voor een duurzame economie en klimaatneutraliteit tegen 2050. Stelt doelen voor uitstootvermindering, hernieuwbare energieproductie, energie-efficiëntie en de overgang naar een circulaire economie.

De klimaatveranderingswet (The Climate Change Act) - Verenigd Koninkrijk

Verplicht het Verenigd Koninkrijk om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met ten minste 100% (netto-nul) te verminderen ten opzichte van 1990. Het legt koolstofbudgetten vast en vereist planning en rapportering over de beperking van de klimaatverandering.

De klimaatbeschermingswet - Duitsland

Streeft naar een netto-nuluitstoot in 2045. Stelt sectorspecifieke verminderingsdoelstellingen vast en richt een klimaatveranderingsraad op om de regering te adviseren.

Het CO2-neutraliteitskader (Carbon Neutrality Framework) - Californië (VS)

Stelt een juridisch bindend doel voor netto-nulemissies tegen 2050. Creëert een kader voor emissiebudgetten en reductieplannen.

The Climate Leadership and Community Protection Act (CLCPA) - New York (VS)

Stelt doelen voor de staat New York om 100% groene energie te produceren tegen 2040 en netto-nulbroeikasgasemissies tegen 2050. Het stelt specifieke tussentijdse emissiereductiedoelstellingen op.

De klimaatneutrale wet (Zero Carbon Act) - Nieuw-Zeeland​

Stelt een wettelijk verplicht doel voor netto-nulemissies tegen 2050. Stelt een wettelijk kader vast voor emissiebudgetten en reductieplannen.